Hơn 50 quốc gia

với Sản phẩm được cài đặt

Trường hợp dân cư

Nam Mỹ

 • Công suất: 15KW
 • Mô hình: SE 2-6KTL

Maroc

 • Công suất: 15KW
 • Mô hình: SE 2-6KTL

Ấn Độ

 • Công suất: 15KW
 • Mô hình: SE 6-15KTL

Trường hợp thương mại

Yunlin County, Taiwan, China

 • Công suất: 475.2 kW
 • Mô hình: PV-60000T-U、PV-30000T-U

Hunan,China

 • Công suất: 1.1MW
 • Mô hình: SE 30-36KTL

Taoyuan,Taiwan,China

 • Công suất: 1MW
 • Mô hình: SE 60KTL

Budai Town, Taiwan,China

 • Công suất: 4MW
 • Mô hình: PV-30000T-U

Hunan Huaihua,China

 • Công suất: 6MW
 • Mô hình: SE 50-60KTL

Shenzhen,China

 • Công suất: 1.1MW
 • Mô hình: SE 50-60KTL

Chaiyi County, Taiwan,China

 • Công suất: 20MW
 • Mô hình: SE 50-60KTL

Vietnam

 • Công suất: 200KW
 • Mô hình: SE 50-60KTL